Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την θέση του/της Υπευθύνου/ης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας ως Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ανακοινώνεται ο πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής του/της Υπευθύνου/ης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας. Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων δεν καταρτίστηκε διότι η υποψηφιότητα του μοναδικού εκπαιδευτικού που κατέθεσε αίτηση, γίνεται δεκτή στη διαδικασία επιλογής. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται ανάγκη για κατάρτιση Πίνακα μη δεκτών υποψηφιοτήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του ως άνω πινάκα δεκτών υποψηφιοτήτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Τρίτη 11-09-2019 έως και την Παρασκευή 13-09-2019, ώρα 15:00.

Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α) ιδιοχείρως στην έδρα του ΠΥΣΔΕ Πιερίας ως Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ή
Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.pie.sch.gr με την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου + (ονοματεπώνυμο) + (κλάδος)» ή
Γ) μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 23510 49910.
Σε όλες τις ενστάσεις πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο Α.Μ. του/της εκπαιδευτικού.

(72 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ