Άδειες Εκπαιδευτικών

Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων έχουν την αρμοδιότητα χορήγησης των κανονικών αδειών, ειδικών αδειών, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, αναρρωτικών και αδειών εξετάσεων (ΦΕΚ 2648/τ.Β/07-10-2014) στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολικής Μονάδας που προΐστανται.

Η ανωτέρω αρμοδιότητα αφορά επίσης στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, για τη χορήγηση του ίδιου τύπου άδειας. Το θεσμικό πλαίσιο για τις άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων περιγράφεται στη διπλανή εγκύκλιο:

Εικονίδιο

Άδειες Εκπαιδευτικών Θεσμικό Πλαίσιο | Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 5-5-2014

21/10/2019 692.76 KB 61 λήψεις

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα του ενός σχολεία, η άδεια χορηγείται από τον Διευθυντή του σχολείου όπου ο εκπαιδευτικός υπηρετεί τις περισσότερες ώρες, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους Διευθυντές των υπολοίπων σχολείων.

Κατά τη διαδικασία χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, τηρείται Πρωτόκολλο, με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

  • Ο εκπαιδευτικός υποβάλλει το αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το οποίο πρωτοκολλείται στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Μονάδας.
  • Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας εκδίδει απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας, την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  • Σε περίπτωση που για τη χορήγηση της άδειας χρειάζεται γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε., ΚΕ.Π.Α., ΕΙΔΙΚΗ Υ.Ε. κλπ.), ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης του εκπαιδευτικού με συνημμένα τα πρωτότυπα παραστατικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Η Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής μαζί με τα παραστατικά φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ αντίγραφο της Απόφασης διαβιβάζεται στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της άδειας, κατά τα διαλαμβανόμενα στην Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κριθεί ανίκανος για κάθε εργασία από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, γνωμοδοτεί το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ) για την απόλυση λόγω νόσου του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26/Α/9-2-2007 και στη συνέχεια διαβιβάζεται η Πράξη αυτή στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης προκειμένου να εκδώσει την απόφαση απόλυσης του εν λόγω εκπαιδευτικού.

Οι άδειες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ των Αναπληρωτών Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας ασκεί καθήκοντα στη θέση ελλείποντος Διευθυντή, άδεια χορηγείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι άδειες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σημαντικά κατά τη χορήγηση αδειών:

  1. Άμεση καταχώρηση των χορηγούμενων αδειών στο πληροφοριακό σύστημα myschool.
  2. Αποστολή (με διαβιβαστικό) πρωτότυπης απόφασης χορήγησης άδειας (με σφραγίδα και υπογραφή) για ενημέρωση  του Π.Μ.Υ. (Προσοχή! Αίτηση, Απόφαση χορήγησης, και διαβιβαστικό με το ίδιο πρωτόκολλο)
  3. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός υπηρετεί και σε άλλες σχολικές μονάδες, άμεση ενημέρωση των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων.
  4. Στην περίπωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού, από άλλο ΠΥΣΔΕ, επίσημη ενημέρωση της Διεύθυνσης και του Σχολείου που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός (2 πρωτότυπες αποφάσεις)

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

Εικονίδιο

Αίτηση άδειας πατέρα για γέννηση τέκνου

18/04/2019 34.50 KB 548 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση τρίμηνης άδειας ανατροφής 3ου τέκνου και άνω

18/04/2019 58.00 KB 657 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής μητέρας

19/04/2019 93.50 KB 614 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής πατέρα

19/04/2019 96.50 KB 537 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας αιμοδοσίας

19/04/2019 32.00 KB 990 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας σχολικής επίδοσης τέκνου

19/04/2019 48.50 KB 697 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση ειδικής άδειας περιοδικής νοσηλείας

19/04/2019 76.50 KB 869 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας γάμου

19/04/2019 33.00 KB 649 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας εξετάσεων

19/04/2019 49.50 KB 1016 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας κύησης

19/04/2019 35.00 KB 597 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου

19/04/2019 46.00 KB 668 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας λοχείας

19/04/2019 36.00 KB 969 λήψεις