ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων έχουν την αρμοδιότητα χορήγησης των κανονικών αδειών, ειδικών αδειών, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, αναρρωτικών και αδειών εξετάσεων (ΦΕΚ 2648/τ.Β/07-10-2014) στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολικής Μονάδας που προΐστανται.

Η ανωτέρω αρμοδιότητα αφορά επίσης στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, για τη χορήγηση του ίδιου τύπου άδειας. Το θεσμικό πλαίσιο για τις άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων περιγράφεται στη διπλανή εγκύκλιο:

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα του ενός σχολεία, η άδεια χορηγείται από τον Διευθυντή του σχολείου όπου ο εκπαιδευτικός υπηρετεί τις περισσότερες ώρες, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους Διευθυντές των υπολοίπων σχολείων.

Κατά τη διαδικασία χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, τηρείται Πρωτόκολλο, με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

  • Ο εκπαιδευτικός υποβάλλει το αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το οποίο πρωτοκολλείται στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Μονάδας.
  • Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας εκδίδει απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας, την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  • Σε περίπτωση που για τη χορήγηση της άδειας χρειάζεται γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε., ΚΕ.Π.Α., ΕΙΔΙΚΗ Υ.Ε. κλπ.), ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης του εκπαιδευτικού με συνημμένα τα πρωτότυπα παραστατικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Η Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής μαζί με τα παραστατικά φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ αντίγραφο της Απόφασης διαβιβάζεται στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της άδειας, κατά τα διαλαμβανόμενα στην Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κριθεί ανίκανος για κάθε εργασία από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, γνωμοδοτεί το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ) για την απόλυση λόγω νόσου του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26/Α/9-2-2007 και στη συνέχεια διαβιβάζεται η Πράξη αυτή στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης προκειμένου να εκδώσει την απόφαση απόλυσης του εν λόγω εκπαιδευτικού.

Οι άδειες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ των Αναπληρωτών Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας ασκεί καθήκοντα στη θέση ελλείποντος Διευθυντή, άδεια χορηγείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι άδειες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σημαντικά κατά τη χορήγηση αδειών:

  1. Άμεση καταχώρηση των χορηγούμενων αδειών στο πληροφοριακό σύστημα myschool.
  2. Αποστολή (με διαβιβαστικό) πρωτότυπης απόφασης χορήγησης άδειας (με σφραγίδα και υπογραφή) για ενημέρωση  του Π.Μ.Υ. (Προσοχή! Αίτηση, Απόφαση χορήγησης, και διαβιβαστικό με το ίδιο πρωτόκολλο)
  3. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός υπηρετεί και σε άλλες σχολικές μονάδες, άμεση ενημέρωση των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων.
  4. Στην περίπωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού, από άλλο ΠΥΣΔΕ, επίσημη ενημέρωση της Διεύθυνσης και του Σχολείου που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός (2 πρωτότυπες αποφάσεις)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα παρακάτω PDF αρχεία περιέχουν αναλυτικά κάθε τύπο άδειας που δικαιούνται οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με όλες τις λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Εικονίδιο

Άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών (νομοθεσία)

28/08/2023 199.86 KB 122 λήψεις

Εικονίδιο

Άδειες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (νομοθεσία)

28/08/2023 169.44 KB 70 λήψεις

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

Εικονίδιο

Αίτηση αναρρωτικής άδειας

19/04/2019 65.50 KB 2739 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση κανονικής άδειας κυοφορίας

19/04/2019 50.00 KB 1546 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση κανονικής άδειας

19/04/2019 47.00 KB 2550 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας συμμετοχής σε δίκη

19/04/2019 32.50 KB 1530 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας λόγω ασθένειας τέκνου

19/04/2019 53.00 KB 1558 λήψεις
Εικονίδιο

Άδεια ειδικού σκοπού για φροντίδα τέκνων που φοιτούν σε σχολεία που έχει ανασταλλεί η λειτουργία τους

15/05/2020 70.39 KB 532 λήψεις
Εικονίδιο

Άδεια ειδικού σκοπού για φροντίδα τέκνων ηλικίας τεσσάρων ετών που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

15/05/2020 69.71 KB 314 λήψεις
Εικονίδιο

Ειδική άδεια σε ευπαθείς ομάδες

15/05/2020 32.80 KB 1669 λήψεις
Εικονίδιο

Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (κατ' οίκον)

15/05/2020 45.43 KB 2296 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτηση άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

20/10/2020 15.44 KB 749 λήψεις
Εικονίδιο

Αίτησης άδειας ειδικού σκοπού λόγω Covid-19

01/02/2022 16.50 KB 712 λήψεις

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Εικονίδιο

Ειδική άδεια αναπληρωτών γάμου

22/06/2023 50.79 KB 9 λήψεις
Εικονίδιο

Ειδική άδεια αναπληρωτών Εξετάσεων

22/06/2023 51.17 KB 13 λήψεις
Εικονίδιο

Ειδική άδεια αναπληρωτών θανάτου

22/06/2023 50.83 KB 20 λήψεις
Εικονίδιο

Ειδική άδεια συμμετοχής σε δίκη αναπληρωτών με λογότυπα

22/06/2023 50.84 KB 11 λήψεις
Εικονίδιο

Ειδική άδεια πατρότητας αναπληρωτών

22/06/2023 51.17 KB 8 λήψεις
Εικονίδιο

Κανονική άδεια αναπληρωτών με λόγοτυπα

22/06/2023 50.67 KB 20 λήψεις
Εικονίδιο

Χορήγηση μειωμένου ωραρίου για αναπληρωτές

22/06/2023 51.01 KB 17 λήψεις