Τμήμα Α' Διοικητικού

Προϊστάμενος: Αθανασιάδης Αντώνιος

mail@dide.pie.sch.gr

 • Νίτση Ελένη | 2351049903
 • Φούρλαρη Σοφία | 2351049900

Φούρλαρη Σοφία | 2351049905 | ekdromes@dide.pie.sch.gr | europrog@dide.pie.sch.gr

Ναβροζίδου Νόπη | 2351049922 | ekdromes@dide.pie.sch.gr

 • Καρανίκα Μαρία | 2351049900 | myschool@dide.pie.sch.gr
 • Σιδηρόπουλος Δημοσθένης | 2351049913
 • Ζαρώτη Ελένη | 2351049914
 • Κολισιάνη Λιάνα | 2351049914

Κατσαμάκα Ουρανία | 2351049922 | idekp@dide.pie.sch.gr

Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

 • την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
 • την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,
 • τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,
 • τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,
 • τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
 • την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,
 • την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 • τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),
 • την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),
 • την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,
 • την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.