Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ,(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο παράρτημα του συνημμένου εγγράφου αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες είναι υποχρεωτική η υποβολή πρόσφατου (εκδοθ. εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων) Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα απόσπασής τους. Αν το Πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί εγκαίρως οι υποψήφιοι υποβάλουν στην πλατφόρμα των αιτήσεων τη σχετική αίτησή τους και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό μέχρι και τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 20/03/2023 και ώρα 14:00 έως τις 31/03/2023 και ώρα 14:00.

(108 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΙΕΠ 877 KB 75
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ