Τροποποίηση απόφασης οριστικής τοποθέτησης αναπληρωτών

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 11809/8-10-2020 (ΑΔΑ :Ψ0ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΝΝΘ) απόφασης οριστικής τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

(390 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΔΕ Αντιγραφή 208 KB 524
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ