Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Προϊστάμενος: Γιαννούλης Γιάννης

Γιαννούλης Γιάννης

Λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου, παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων

Καρτσιώτης Λ. Θεόδωρος | 2351049909 | plinetpi@sch.gr | plinetpierias.gr

Μισαηλίδης Αριστοτέλης | 2351049909

Το Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδιο για:

 • τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΠΕΘ και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης,
 • την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης,
 • τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,
 • την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,
 • την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 • την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών,
 • την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
 • τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων,
 • την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,
 • την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,
 • τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.