Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για την θέση του/της υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας ως Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των  δεκτών  υποψηφίων για την θέση του/της Υπευθύνου  Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, όπως αυτός καταρτίσθηκε με  την αριθμ. 46η/17‐09‐2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Πιερίας

Οι  ενδιαφερόμενοι έχουν  δικαίωμα  υποβολής ένστασης  κατά  του  Προσωρινού Κατάταξης των  δεκτών  υποψηφίων, εντός προθεσμίας τριών  (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του, από τη Τετάρτη 18-09 2019  έως και την Παρασκευή  20-09‐2019, ώρα 15:00.  

Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) ιδιοχείρως στην έδρα του ΠΥΣΔΕ Πιερίας ως Περιφερειακού Συμβουλίου με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ή

Β)  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@dide.pie.sch.gr  με την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου + (ονοματεπώνυμο) + (κλάδος)» ή

Γ)  μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 23510 49910. 

Σε επόμενη συνεδρίασή  το Συμβούλιο θα προβεί στην εξέταση των  εντάσεων, στην Κατάρτιση του Αναπροσαρμοσμένου Προσωρινού πίνακα  Κατάταξης των Υποψηφίων για την θέση την θέση του/της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και στον ορισμό της ημερομηνίας πρόσκλησης του μοναδικού υποψήφιου σε συνέντευξη.

(87 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ