Πρόσκληση – Ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα με τα συνολικά μόρια των υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021 καθώς και τον Πίνακα με τα οργανικά κενά κατά κλάδο και σχολική μονάδα και  καλούμε τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες α) νεοδιοριζόμενους (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020), β) μετατασσόμενους (ΦΕΚ 2464/Γ΄/31-12-2019), γ) μετατιθέμενους (αριθ. πρωτ. 56255/Ε4/14-05-2020 Υ.Α. – ΑΔΑ:ΨΒΒΥ46ΜΤΛΗ-Φ06) και δ) όσους υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 43223/Ε4/03-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) εγκυκλίου μεταθέσεων να υποβάλουν αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης από την ανακοίνωση των εν λόγω Πινάκων έως την Δευτέρα 06-07-2020 και ώρα 14.00 μ.μ. Η εν λόγω αίτηση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο mail@dide.pie.sch.gr και παρακαλούμε να γίνεται τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής της στο 2351049000 ή 49903.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα με τα συνολικά μόρια από την ανακοίνωση των εν λόγω πινάκα μοριοδότησης έως την Δευτέρα 06-07-2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

(401 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ