Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών/ντριών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο:
www.iep.edu.gr/services/pepal_directors εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από
09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

(58 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ω83Ζ46ΜΤΛΗ ΟΚΜ 512 KB 34
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις