Παράταση των αιτήσεων ανανέωσης αδειών διδασκαλίας σε Κέντρα ξένων γλωσσών, Φροντιστήρια και κατ’οίκον μέχρι 31/3/2022

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 251 (Άρθρο 131) / 23-12-2021: «Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και μη ανακληθείσες για οιονδήποτε λόγο
άδειες διδασκαλίας, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, που υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30.8.2019, δυνάμει της της περ. 5 της υποπαρ. Θ12
της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), ισχύουν μέχρι και τις 31.3.2022, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019.

(755 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΦΕΚ 251 23 ΔΕΚ 2021 146 KB 229
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ