Οργανωτικοί Συντονιστές και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 100 του ν. 4985/2022 (Α΄195) δημοσιεύθηκαν μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στους  Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και αποτελούν τροποποίηση του άρθρου 231 του ν. 4823/2021. Επίσης στο άρθρο 99 του ίδιου Νόμου δημοσιεύθηκαν διατάξεις  που αφορούν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και ειδικότερα στην  αντικατάσταση της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 και της παρ. 6 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 86 του ν. 4986/2022 (Α΄ 204) δημοσιεύθηκαν διατάξεις για θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σε αντικατάσταση της υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019.

Οι συγκεκριμένοι νόμοι επισυνάπτονται παρακάτω.

(219 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf FEK 2022 Tefxos A 00195 3 MB 107
pdf ΦΕΚ 136 T A Nomos 4823 2021 1 MB 76
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ