Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας

Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια πενήντα οκτώ (58) ωρών και θα διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα πρέπει να αποστείλουν  στο υπουργείο Παιδείας, τα στοιχεία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής της δικαιοδοσίας τους, μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Οι Διευθυντές όλων των Μουσικών Σχολείων της χώρας θα πρέει να αποστείλουν, μέσω των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται, μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επιλεχθούν σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία όρισε η Επιστημονική Επιτροπή   του Σχεδιασμού Επιμόρφωσης.

Όλα τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται παρακάτω.

(47 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις