Έγκριση της «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34368 ΕΞ 2020/07-12-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: 6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5) εγκρίθηκε «η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020–2025». 

Στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται θεμελιώδεις παρεμβάσεις για την επαύξηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας της χώρας, οι οποίες συστηματοποιούνται σε πέντε (5) στρατηγικούς και δεκαπέντε (15) ειδικούς στόχους.

Επιπλέον, οι εν λόγω παρεμβάσεις αναπτύσσονται σε ένα λεπτομερές πλαίσιο δράσεων με πάνω από πενήντα (50) δραστηριότητες, δείκτες και ορόσημα. 

Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia  (υπάρχει σύνδεσμος για αναφορά περιστατικού κυβερνοασφάλειας και σχετικές πληροφορίες)

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%92%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0- %CE%A6%CE%9C5?inline=true.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των υπηρεσιών και υπαλλήλων του φορέα σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό κυβερνοασφάλειας, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αρμόδιας Υπηρεσίας: dir.strategy.ncsa@mindigital.gr

(172 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ