Δικαιολογητικά διορισμού εκπαιδευτικών 2022

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση και την ορκωμοσία τους στις Διευθύνσεις Δ.Ε.

 • Αίτηση για την κατάθεση προσόντων και πτυχίων που μοριοδοτήθηκαν για την πρόσληψη – διορισμό.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου
  ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα και ότι δεν διώκονται ποινικά).
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
  Υπηρεσία).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους και τους έχοντες
  τέκνα. Για τους πολύτεκνους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την ομοσπονδία πολυτέκνων. Για
  την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της περιοχής της Δ/νσης, εφόσον υπάρχει, και στην
  οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής σας στα δημοτολόγιά τους. Ο εκπαιδευτικός
  μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα
  δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας.
 • Βεβαίωση συνυπηρέτησης του/της συζύγου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει
  στην περιοχή της Διεύθυνσης. Για το Δημόσιο απαιτείται σχετική βεβαίωση της δημόσιας
  υπηρεσίας ενώ για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η σύζυγος
  εργάζεται για δύο χρόνια στην επιχείρηση που είναι ασφαλισμένος.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’ (για τους άνδρες) από το οποίο να προκύπτει ότι
  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 • Για τα πιστοποιητικά υγείας προαπαιτούνται:
  -Γνωμάτευση από Παθολόγο
  -Γνωμάτευση από Ψυχίατρο
 • Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά
  πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε
  ισχύ.
  Σημειώσεις:
  -Εάν δεν υπάρχει το δικαιολογητικό 11, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα
  προσκομιστεί εντός ενός μηνός.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού-διδακτορικού, εφόσον υπάρχει. Για την αναγνώριση της
  συνάφειας και την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου,
  μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης,
  συνολικός χρόνος. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υποβάλλεται χωριστή αίτηση με απαραίτητο συνημμένο δικαιολογητικό την εκτύπωση των ενσήμων από το σύστημα ΑΤΛΑΣ.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
 • Υπηρεσιακός φάκελος με επτά (7) υποφακέλους για ατομικό φάκελο του εκπαιδευτικού.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο σύστημα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ, αμέσως
μετά την ολοκλήρωση του διορισμού τους και να ξεκινήσει η μισθοδοσία τους μέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της
Δ/νσης, σκαναρισμένα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ότι
  είναι ο νεοδιόριστος πρώτος δικαιούχος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 105, αν είναι ο νεοδιόριστος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος. Σε
  περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου θα χρειασθεί το σχετικό αποδεικτικό.
 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης στοιχείων εκπαιδευτικού (Επισυνάπτεται).
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προκειμένου να προσμετρηθούν για τη χορήγηση μισθολογικού
  κλιμακίου.

Να συμπληρωθούν και να υπογραφούν πριν την κατάθεσή/αποστολή τους οι τα συνημμένα
αρχεία μαζί με τα κατά περίπτωση παραστατικά (υπάρχουν συνημμένα στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης):
α) ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 2020
β) ΔΙΑΣ Προσωπικά στοιχεία
γ) ΥΔ-1599-86 _ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΥ_ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
δ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΒΑΝ

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Κ. Καρυωτάκη 2, Τ.Κ. 60132, Κατερίνη
Τηλ. επικοινωνίας: Ντανιέλα Μηναϊδου & Παρασκευή Λιακοπούλου – 23510 49935
Κ. Παπαδόπουλος – 23510 49906 Προϊστάμενος Οικονομικού

(3.253 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ