Δικαιολογητικά διορισμού εκπαιδευτικών

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • Δικαιολογητικά διορισμού εκπαιδευτικών

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση και την ορκωμοσία τους στις Διευθύνσεις Δ.Ε.

 • Αίτηση (συνήθως χορηγείται από την Υπηρεσία).Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η χρονολογία κτήσης και ο
  βαθμός πτυχίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου
  ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα και ότι δεν διώκονται ποινικά).
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
  Υπηρεσία).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους και τους έχοντες
  τέκνα. Για τους πολύτεκνους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την ομοσπονδία πολυτέκνων. Για
  την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση (στο Γραφείο Εκπ/σης που
  ανήκει το σχολείο που θα τοποθετηθείτε). (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της περιοχής της Δ/νσης, εφόσον υπάρχει, και στην
  οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής σας στα δημοτολόγιά τους. Ο εκπαιδευτικός
  μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα
  δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας. (Θα ζητηθεί
  αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Βεβαίωση συνυπηρέτησης του/της συζύγου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει
  στην περιοχή της Διεύθυνσης. Για το Δημόσιο απαιτείται σχετική βεβαίωση της δημόσιας
  υπηρεσίας ενώ για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η σύζυγος
  εργάζεται για δύο χρόνια στην επιχείρηση που είναι ασφαλισμένος.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’ (για τους άνδρες) από το οποίο να προκύπτει ότι
  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Για τα πιστοποιητικά υγείας προαπαιτούνται:
  -Γνωμάτευση από Παθολόγο
  -Γνωμάτευση από Ψυχίατρο
 • Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά
  πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε
  ισχύ.
  Σημειώσεις:
  -Εάν δεν υπάρχει το δικαιολογητικό 11, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα
  προσκομιστεί εντός ενός μηνός.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού-διδακτορικού, εφόσον υπάρχει. Για την αναγνώριση της
  συνάφειας και την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου,
  μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης,
  συνολικός χρόνος. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης .

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο σύστημα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ, αμέσως
μετά την ολοκλήρωση του διορισμού τους και να ξεκινήσει η μισθοδοσία τους μέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της
Δ/νσης, σκαναρισμένα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ότι
  είναι ο νεοδιόριστος πρώτος δικαιούχος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 105, αν είναι ο νεοδιόριστος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος. Σε
  περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου θα χρειασθεί το σχετικό αποδεικτικό.
 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης στοιχείων εκπαιδευτικού (Επισυνάπτεται).
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προκειμένου να προσμετρηθούν για τη χορήγηση μισθολογικού
  κλιμακίου.

Να συμπληρωθούν και να υπογραφούν πριν την κατάθεσή/αποστολή τους οι τα συνημμένα
αρχεία μαζί με τα κατά περίπτωση παραστατικά (υπάρχουν συνημμένα στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης):
α) ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 2020
β) ΔΙΑΣ Προσωπικά στοιχεία
γ) ΥΔ-1599-86 _ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΥ_ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
δ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΒΑΝ

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Κ. Καρυωτάκη 2, Τ.Κ. 60132, Κατερίνη
Τηλ. επικοινωνίας: Π. Αγγελοπούλου – 23510 49934 Προϊσταμένη Προσωπικού
Κ. Παπαδόπουλος – 23510 49906 Προϊστάμενος Οικονομικού

(1.790 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις

ajax-loader