Δικαιολογητικά αιτήσεων παραίτησης και συνταξιοδότησης

1) Αίτηση της /του εκπαιδευτικού με την οποία ζητάει την παραίτησή του από την Υπηρεσία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έπειτα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση (mail@dide.pie.sch.gr) εντός των προθεσμιών (από 01-02-2023 έως 11-02-2023) ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας της αυτοπρόσωπης παρουσίας του εκπαιδευτικού, δύναται η κατάθεση της αίτησης παραίτησης να γίνει με εξουσιοδότηση του καταθέτη.

2) Υπεύθυνη Δήλωση της /του εκπαιδευτικού, στην οποία αναγράφονται:

–  το έτος έναρξης πρώτης ασφάλισης

–  αν γνωρίζουν, ή όχι, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και

–  την άμεση καταβολή της σύνταξής τους μετά την λύση της υπαλληλικής τους σχέσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω ύπαρξης φαινομένων ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικών που θεμελιώνουν μεν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χωρίς όμως να τους καταβάλετε άμεσα η σύνταξη, επειδή δεν συμπληρώνουν το απαραίτητο όριο ηλικίας για την καταβολή της. Επειδή τα τελευταία χρόνια οι συνταξιοδοτικές διατάξεις είναι πολλές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για τις/τους εκπαιδευτικούς ισχύουν ειδικές διατάξεις, προτείνεται οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να απευθύνονται στο Γ.Λ.Κ. ή στον Ε.Φ.Κ.Α. (προσκομίζοντας πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωση αποδοχών του τρέχοντος μήνα) προκειμένου να ενημερωθούν έγκυρα για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τις/τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ εφόσον δεν ανακαλέσουν την αίτηση παραίτησή τους μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης

 1. Αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής προς τα ταμεία σε πέντε (6) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή.
 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαγράφεται ό,τι δεν είναι σωστό στις προτάσεις που περιέχει, σε πέντε (6) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή.
 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων.
 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (να αναγράφονται η οικογενειακή μερίδα, η ημερομηνία – κατά περίπτωση – γάμου, θανάτου συζύγου, διαζυγίου, τα παιδιά και η προσωπική τους κατάσταση – άγαμα, έγγαμα. Σε περίπτωση διαζυγίου: το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.
 5. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τα τέκνα στην οποία να αναφέρονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών.
 6. Έγγραφο αποδεικτικό του ΑΦΜ (φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου ή λογαριασμό ΔΕΚΟ που αναφέρεται ο προσωπικός ΑΦΜ).
 7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο όνομα του αιτούντος, στο οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη (οποιαδήποτε τράπεζα επιλογής του ενδιαφερόμενου).
 8. ΑΜΚΑ (φωτοτυπία της κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτύπωση από το https://www.amka.gr/AMKAGR/)
 9. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.
 10. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ (είτε έχει γίνει εξαγορά είτε όχι). Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας απαιτείται επιπλέον : α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ. και β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης. Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί  στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
 11. Αντίγραφα μισθολογικών μητρώων με τις κρατήσεις που γίνονται πάνω στην Κύρια Σύνταξη από το σχολικό έτος 2002 μέχρι το τελευταίο έτος υπηρεσίας στην εκπαίδευση. (Μόνο για τους εκπαιδευτικούς που δεν ανήκαν οργανικά στη ΔΔΕ Πιερίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκαν οργανικά στη ΔΔΕ Πιερίας για όλο το παραπάνω διάστημα δεν χρειάζεται η προσκόμισή τους).
 12. Προσυνταξιοδοτική απόφαση ΕΦΚΑ για την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης.
 13. Δικαιολογητικά για τυχόν δάνεια στα οποία δηλώνεται το ύψος του δανείου, η διάρκειά του, η μηνιαία δόση, το υπόλοιπο οφειλής, η λήξη παρακράτησης.
 14. Τέσσερις (4) φακέλους Α4 απλούς ταχυδρομικούς.

Κατεβάστε παρακάτω τα σχετικά έντυπα (το αρχείο χρειάζεται αποσυμπίεση).

Εικονίδιο

Έντυπα και δικαιολογητικά αίτησης παραίτησης και συνταξιοδότησης

25/01/2023 300.42 KB 739 λήψεις
(1.629 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ